Home » Blog » Getting results the Agile way (Phương pháp Agile) by J.D. Meier

Getting results the Agile way (Phương pháp Agile) by J.D. Meier

Getting results Agile way

Đánh giá: 10/10

1. Tổng quan 

2. Ai nên đọc cuốn sách này

3. Top 5 câu quote hay nhất

4. Cách áp dụng vào thực tế 

4. Mình đã thay đổi như thế nào sau khi đọc xong cuốn sách này

5. Tóm tắt chi tiết & đánh giá cá nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *